ទំនាក់ទំនងអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិបាក់ខែង សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៦៧ ២២ ៥៩០

Website: http://gdr.maff.gov.kh/

Facebook page: អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ General Directorate of Rubber